POLITYKA PRYWATNOŚCI zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest
EDUSFERIS Adam Kraus, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail biuro@edusferis.pl lub pisemnie na adres: EDUSFERIS Adam Kraus, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

 

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

- spełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji umów szkoleniowo – doradczych z naszymi Klientami, w szczególności poprzez reprezentację Klientów przed instytucjami udzielającymi dotacji, instytucjami kontrolującymi, pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

- kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę osobiście  i/lub podczas zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

- zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu pomieszczeń – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, dotyczy zarówno naszych Klientów, jak też ich pracowników. Ich niepodanie uniemożliwia realizację umów zawartych przez nas z Klientami.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

- Klient (Pracodawca) i przedstawiciele Klienta (Pracodawcy);

- Instytucje udzielające dofinansowań na projekty szkoleniowe, doradcze, a także Instytucje kontrolujące prawidłowe wydawanie tychże środków, upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Klienta (Pracodawcy), a także naszej firmy;

- podmioty świadczące usługi w zakresie usług kadrowo - księgowym oraz podatkowym;

- ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, Sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, telekomunikacyjne;

- podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies wykorzystywane są w celach związanych
z wykorzystaniem witryny, w tym w celu dostosowania witryny do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce cookies.